Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą na stanowisku lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa współpracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.