inkabhp@gmail.com BHP-Inka na Facebooku +32 296-80-39

PPOŻ w życiu.

Pożar może być wszędzie

Dzięki naszym fachowcom unikniesz zagrożenia pożarowego w swoim środowisku pracy.

Wiedza ratuje.

Budowa, kopalnia i inne

Z Bhp inka nauczysz się w prosty sposób chronić się przed niebezpieczeństwami w swojej pracy.

Z BHP-Inka w życie

Szkolenia na przyszłośc

Referencje i certyfikaty to nie wszystko, co oferujemy. To także doświadczenie życiowe, które może Ci się przydać w codzienności.

moda na ee learningowe

Moda na e-lerning

Szkolenia e-lerning owe można traktować jako narzędzie do uzupełniania i rozszerzania swojej wiedzy. Są to tzw. blended e learningowe: nazywane w Polsce rozwiązaniami mieszanymi. Zastosowanie rozwiązań mieszanych polega na stosowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-lerning owych. Szkolenia e-lerning owe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej. Np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, zastosowanie produktów. Zdobytą wiedzę, można przećwiczyć w miejscu wyznaczonym do praktyk, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje z trenerem itp. Wiedza ta może być następnie utrwalona i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-lerning owych po zakończeniu szkoleń tradycyjnych.

pracodawaco musisz szkolic

Pracodawco musisz szkolić!!!

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. To jest jasne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ to jest jego obowiązek. Ciekawostką jest to, że w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba prowadzić szkoleń dla siebie i osób z pierwszej grupy pokrewieństwa m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz takie, które przykładowo pomagają w działalności i nie są jej pracownikami. Nie ma również takiego obowiązku, jeśli zatrudnia się osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Jednak w niektórych sytuacjach spełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymagać może odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

zycie ludzkie jest najcenniejsze

Życie ludzkie jest najcenniejsze

Każdy z nas uczył się pierwszej pomocy. Szkoła, doświadczenia życiowe czy kursy. Mianownikiem wspólnym tych wszystkich miejsc, gdzie taką wiedzę możemy, zdobyć jest ratowanie życia. Każdy człowiek, mając podstawową wiedzę i umiejętności może kogoś uratować podczas nagłego wypadku lub ataku, chociażby choroby. Bardzo ciekawie pisze, strona www. prawo.pl gdzie to umieściła informacje o pracowniku wyznaczonym do ratowania życia w miejscu pracy: art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku analizy i oceny warunków pracy można z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że została ona spowodowana występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy lub sposobem wykonywania tej pracy..

Jak rozpoznać chorobę zawodową u pracownika lub byłego pracownika?

Zgodnie z prawem rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić podczas okresu zatrudnienia pracownika lub po zakończeniu pracy pod warunkiem, że występowanie objawów choroby będzie wtedy odpowiednio udokumentowane. Pracownikowi, który cierpi na chorobę zawodową przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Kto i komu może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Każde podejrzenie choroby zawodowej należy niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Właściwy inspektor po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej wszczyna postępowanie. Zgłoszenia tego może dokonać:

 • pracodawca
 • lekarz
 • pracownik lub były pracownik.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca jest zobowiązany ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej i przystąpić do ich usunięcia, a także zapewnić realizację zaleceń lekarskich

choroby zawodowe

Apteczka na terenie
zakładu pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w apteczki zawierające środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Pracodawca powinien także zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ile apteczek powinno być na terenie zakładu pracy?

Liczba apteczek, które powinny się znajdować w miejscu pracy nie została dokładnie określona. Decyzję o ich ilości i rozmieszczeniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Określając liczbę i rozmieszczenie apteczek należy uwzględnić ich odległość od każdego pracownika oraz prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania wypadków.

Co powinna zawierać apteczka?

Przepisy nie określają dokładnego wyposażenia apteczki, a jedynie wspominają, że powinno być ono ustalone wspólnie z lekarzem medycyny pracy. Najlepiej żeby w apteczce znalazły się środki opatrunkowe i wyposażenie pozwalające na prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.:

  W skład przykładowej zawartości mogą wchodzić:

 • gumowe rękawiczki
 • maseczka do sztucznego oddychania
 • nożyczki z tępymi końcówkami
 • opaska elastyczna
 • bandaże
 • opatrunki jałowe
 • chusty trójkątne
 • koc ratunkowy.
Obsługa punktów i apteczek

Z § 44 ust. 3 r.o.b.h.p. brzmiącego: "Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w § 44 ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy" wynika, że tylko wyznaczone osoby, przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy mają dostęp do apteczki.

Zawartość apteczek powinna być regularnie przeglądana i uzupełniana. Kwestia ta powinna być uregulowana wewnątrzzakładowo. Warto podejść do niej z rozwagą, ponieważ może uratować komuś życie.

Czy BHP rzeczywiście jest takie ważne?

Czy BHP rzeczywiście
jest takie ważne?

Czy zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znany w skrócie jako BHP jest na tyle istotny, że odchylenia w jego przestrzeganiu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia? I czy odpowiedź jest rzeczywiście taka prosta?

Na samym początku przywołajmy coś, co pozwoli nam zrozumieć, po co całe to zamieszanie. Chodzi tu mianowicie o piramidę potrzeb Maslowa, amerykańskiego psychologa, który uszeregował potrzeby człowieka według określonych kryteriów widocznych poniżej.

Potrzeby znajdujące się na samym dole piramidy są najważniejsze i bez ich zaspokojenia nie może być mowy o realizacji reszty z nich. Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej istotnych potrzeb, a zarazem elementem składowym i podstawą zasad BHP.

BEZPIECZEŃSTWO |

HIGIENA

PRACY

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Aby podkreślić rolę i znaczenie BHP przytoczmy przykład pracownika, który zapomniał zabrać narzędzi z placu budowy i postanowił wrócić się po nie bez uprzedniego założenia kasku. Niestety na głowę spadł mu metalowy element, wskutek czego doznał urazu. Nie doszłoby do tego, gdyby zastosował się do zasad i założył specjalnie przystosowany do takich sytuacji kask.

Jak zapobiegać?

Można zminimalizować występowanie takich incydentów poprzez przeprowadzanie wysokiej jakości szkoleń BHP, przygotowujących pracownika do podjęcia i wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami.

Sprawdź naszą aktualną ofertę! https://inkabhp.pl/szkoleniabhp.html