moda na ee learningowe

Moda na e-lerning

Szkolenia e-lerning owe można traktować jako narzędzie do uzupełniania i rozszerzania swojej wiedzy. Są to tzw. blended e learningowe: nazywane w Polsce rozwiązaniami mieszanymi. Zastosowanie rozwiązań mieszanych polega na stosowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-lerning owych. Szkolenia e-lerning owe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej. Np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, zastosowanie produktów. Zdobytą wiedzę, można przećwiczyć w miejscu wyznaczonym do praktyk, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje z trenerem itp. Wiedza ta może być następnie utrwalona i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-lerning owych po zakończeniu szkoleń tradycyjnych.

pracodawaco musisz szkolic

Pracodawco musisz szkolić!!!

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. To jest jasne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ to jest jego obowiązek. Ciekawostką jest to, że w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba prowadzić szkoleń dla siebie i osób z pierwszej grupy pokrewieństwa m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz takie, które przykładowo pomagają w działalności i nie są jej pracownikami. Nie ma również takiego obowiązku, jeśli zatrudnia się osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Jednak w niektórych sytuacjach spełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymagać może odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

zycie ludzkie jest najcenniejsze

Życie ludzkie jest najcenniejsze

Każdy z nas uczył się pierwszej pomocy. Szkoła, doświadczenia życiowe czy kursy. Mianownikiem wspólnym tych wszystkich miejsc, gdzie taką wiedzę możemy, zdobyć jest ratowanie życia. Każdy człowiek, mając podstawową wiedzę i umiejętności może kogoś uratować podczas nagłego wypadku lub ataku, chociażby choroby.

choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku analizy i oceny warunków pracy można z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że została ona spowodowana występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy lub sposobem wykonywania tej pracy..

choroby zawodowe

Apteczka na terenie
zakładu pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w apteczki zawierające środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Pracodawca powinien także zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ile apteczek powinno być na terenie zakładu pracy?

Liczba apteczek, które powinny się znajdować w miejscu pracy nie została dokładnie określona. Decyzję o ich ilości i rozmieszczeniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Określając liczbę i rozmieszczenie apteczek należy uwzględnić ich odległość od każdego pracownika oraz prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania wypadków.

Czy BHP rzeczywiście jest takie ważne?

Czy BHP rzeczywiście
jest takie ważne?

Czy zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znany w skrócie jako BHP jest na tyle istotny, że odchylenia w jego przestrzeganiu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia? I czy odpowiedź jest rzeczywiście taka prosta?

Na samym początku przywołajmy coś, co pozwoli nam zrozumieć, po co całe to zamieszanie. Chodzi tu mianowicie o piramidę potrzeb Maslowa, amerykańskiego psychologa, który uszeregował potrzeby człowieka według określonych kryteriów widocznych poniżej.

Potrzeby znajdujące się na samym dole piramidy są najważniejsze i bez ich zaspokojenia nie może być mowy o realizacji reszty z nich. Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej istotnych potrzeb, a zarazem elementem składowym i podstawą zasad BHP.

CObowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Do podstawowych zadań ciążących na pracodawcy należy m.in. ochrona życia i zdrowia pracowników. Jest ono realizowane poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić każdego nowego pracownika zanim dopuści go do pracy.

Refundacja okularów korekcyjnych

Refundacja okularów korekcyjnych

Zgodnie z treścią jednego z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownikom przysługuje refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę.

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Pracodawcy nie mogą przeprowadzić kontroli trzeźwości, gdyż ich działanie byłoby niezgodne z prawem. Zawartość alkoholu we krwi jest daną osobową podlegającą ochronie.

Agnieszka Szaniawska-Szołtysek

INKA BHP CONSULTING GROUP
ul. Leśna 8 | 44-177 | Chudów

Tel: 515 760 315 | 500 408 404

NIP: 644-32-95-285

E-mail: inkabhp@gmail.com

Godziny otwarcia
pon.-sob.: 08:00 - 18:00